Quan hệ Việt Nam ASEAN: Những dấu mốc quan trọng và vai trò của Việt Nam

*Việt Nam và các nước ASEAN khác là những quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, do nhiều nhân tố khách quan tác động, từ bên ngoài và trong nội bộ khu vực, do khác biệt về nhiều mặt mà chủ yếu là hệ tư tưởng, nên trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN khác đã từng có thời kỳ hết sức căng thẳng, thậm chí đối đầu, bất lợi cho ổn định và phát triển của khu vực. Nhưng để đảm bảo an ninh, ổn định và phát triển của khu vực cũng như lợi ích của mỗi quốc gia, Việt Nam và các nước ASEAN đã từng bước xoá bỏ hiềm khích, mâu thuẫn, vượt qua những khác biệt về hệ tư tưởng, lịch sử, văn hoá, chính trị, kinh tế - xã hội để theo đuổi nguyên tắc “thống nhất trong đa dạng”, tăng cường hợp tác vì sự thịnh vượng chung của khu vực như xác định trong Tuyên bố Băng-cốc: “Mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc cho hành động chung, nhằm thúc đẩy hợp tác ở khu vực Đông Nam Á trên tinh thần bình đẳng và hợp tác để góp phần vào hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng chung khu vực”.

 

Vui lòng mua gói để đọc online !


Share this page. Share this page.
0 Votes