An Văn Quân

Trong những năm gần đây, châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực chứng kiến những thay đổi quan trọng, trong đó nổi bật là về địa - chính trị và kinh tế.  Nằm ở trung tâm các cơ chế hợp tác khu vực, ASEAN ngày càng nâng cao vị thế của mình và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế. ASEAN cũng đồng thời gặp nhiều thách thức liên quan đến việc duy trì hoạt động và củng cố vị thế. Dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực thể chế, bài viết tập trung làm rõ việc tăng cường liên kết nội khối ASEAN như là một khâu hết sức quan trọng giúp tổ chức này đối phó với những thách thức từ bên trong cũng như bên ngoài. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả liên kết ASEAN về mặt thể chế, cơ sở vật chất và người dân.

Từ khóa: Liên kết nội khối ASEAN, chủ nghĩa hiện thực thể chế, thể chế, cơ sở vật chất, người dân

The Asia-Pacific has undergone many important changes in recent years, both geo-politically and economically. Playing a central role in regional cooperative mechanisms, ASEAN has enhanced its position and received attention of many international relations researchers. However, ASEAN is facing a number of challenges. Through the prism of institutional realism, the article aims to prove that intra-ASEAN connectivity is a crucial step to help this organization cope with challenges from inside and outside. Accordingly, the author proposes some measures to increase institutional, physical and people-to-people linkages.