Thái độ và phản ứng của quốc tế đối với phán quyết của Tòa Trọng tài về tranh chấp ở Biển Đông và tác động đối với việc giải quyết tranh chấp ở vùng biển này

Sau một quá trình xem xét vụ kiện của Philippin chống lại yêu sách chủ quyền “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 12-7-2016, Tòa Trọng tài - được thành lập theo phụ lục VII của Công ước Luật Biển 1982 của Liên Hợp Quốc (sau đây gọi tắt là Tòa Trọng tài) - đã ra Phán quyết dài 497 trang bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt các nước có liên quan, đã thể hiện thái độ và những phản ứng khác nhau đối với Phán quyết của Tòa Trọng tài. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích thái độ và phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với Phán quyết của Tòa Trọng tài, tập trung vào những nước có liên quan trực tiếp tới những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Nội dung phân tích của bài viết nhằm nhận diện những khả năng giải quyết tranh chấp là gì và như thế nào sau Phán quyết của Tòa Trọng tài.

Vui lòng mua gói để đọc online !


Share this page. Share this page.
0 Votes