Mối liên hệ qua lại giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chất lượng nguồn nhân lực: Thách thức và cơ hội tại các nền kinh tế chuyển đổi và Việt Nam

Lý thuyết đã chỉ ra mối liên hệ tất yếu giữa phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng hành với quá trình dịch chuyển nguồn nhân lực lao động từ ngành nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động còn có những đặc thù riêng đối với các nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam vẫn là một nền kinh tế chuyển đổi trên quá trình hoàn thiện thể chế cho một cơ chế kinh tế thị trường. Bài viết tìm hiểu về đặc điểm, cơ hội trong quá trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế tại Việt Nam, so sánh với các kết quả đúc kết từ nghiên cứu các nền kinh tế chuyển đổi khác, chỉ ra những thách thức của chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam trong quá trình này. Số liệu được sử dụng trong phân tích tập trung vào những quãng thời gian - được coi là điểm nhấn - nhất định trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, nhằm dẫn chứng cho những nhận định của bài viết về cơ hội, thách thức và vấn đề của nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi. Từ đó, bài viết tìm cách đưa ra những kiến nghị nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam.

Vui lòng mua gói để đọc online !


Share this page. Share this page.
0 Votes