Bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bê-la-rút

*Vài nét về lịch sử quan hệ chính trị song phương Việt Nam - Bê-la-rút

Cuối năm 1991 những biến động xã hội to lớn ở Liên Xô dẫn đến sự tan rã của quốc gia vĩ đại này. Các nước cộng hòa nằm trong thành phần của Liên Xô, trong đó có Bê-la-rút đã lợi dụng cơ hội để tách khỏi Liên bang Xô-viết, trở thành những nhà nước độc lập, có chủ quyền. Nghiêm trọng hơn, ĐCS Liên Xô đã mất quyền lãnh đạo và chế độ chính trị - xã hội ở các quốc gia trong không gian hậu Xô-viết đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù vậy, ngay từ khi đó Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đánh giá rằng nhân dân những nước cộng hòa này đã có một giai đoạn dài hơn 70 năm sống dưới chế độ XHCN và được giáo dục bởi tình hữu nghị và tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản, vẫn sẽ là những người bạn tốt và tin cậy của nhân dân Việt Nam. Chính vì thế Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với nhân dân các nước này. Vào thời điểm đầu những năm 1990, trong nhiều văn kiện chính thức, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã nhận định rằng trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam và các nước này, “một khi tình hình chính trị và kinh tế ổn định, mối quan hệ của Việt Nam với họ nhất định sẽ lại phát triển mạnh mẽ.”...Vui lòng mua gói để đọc online !


Share this page. Share this page.
0 Votes