Friday, July 03, 2020

Bùi Đình Bôn

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định rằng, giữa kinh tế, chính trị, quân sự, quốc phòng, an ninh và đối ngoại có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, gắn bó hữu cơ với nhau, trong đó, kinh tế bao giờ cũng giữ vai trò quyết định. Phát triển kinh tế nhằm tạo ra của cải cho xã hội, tạo tiền đề cơ sở vật chất kỹ thuật để tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh. Xây dựng tiềm lực và sức mạnh quốc phòng - an ninh phải bắt đầu từ kinh tế, làm cho sức mạnh đó được dựa trên một cơ sở vật chất - kỹ thuật nhất định. Xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh có tác động trở lại thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và hoạt động đối ngoại. Hoạt động đối ngoại phải phục vụ cho hoạt động kinh tế, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. Từng mặt hoạt động kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại có yêu cầu riêng và tuân theo các quy luật vận động riêng, nhưng chúng có quan hệ biện chứng, hữu cơ trong một thể thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, cái này là điều kiện tồn tại và phát triển của cái kia. Nếu quá nhấn mạnh mặt này và không kết hợp chặt chẽ, hài hòa thì sẽ hạn chế mặt kia, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, xây dựng kinh tế, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại cần phải được kết hợp chặt chẽ, hài hòa để tạo ra sức mạnh tổng hợp quốc gia và đạt hiệu quả cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết này sẽ đưa ra những giải pháp cơ bản để thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ Kinh tế với Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại.

Thủ đoạn của “diễn biến hòa bình” (DBHB) là tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng - văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao... Trong đó, Mỹ và các thế lực thù địch xác định tấn công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa là "mũi đột phá", "thọc sâu", làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra "khoảng trống" để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, cuối cùng là xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Bài viết này tập trung phân tích tác động của DBHB trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và từ đó nhận diện các nội dung mà các thế lực phản động và thù địch chống phá Việt Nam để từ đó giúp ta không ngừng nâng cao cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn DBHB trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

Hiện nay đất nước ta đang tiến hành quá trình nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế sâu rộng. Bởi vậy, việc bám sát thực tiễn tình hình thế giới, khu vực,đất nước là yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội; tiếp tục chuyển hướng mạnh mẽ, cơ bản, toàn diện xây dựng hậu phương quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên toàn bộ vùng đất, vùng biển đảo, vùng trời, chống mọi hành động xâm lược và lấn chiếm trong giai đoạn mới. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Vì vậy, phải quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc vào xây dựng hậu phương quân đội trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Bài viết phân tích 5 quan điểm chỉ đạo cho công tác này.

 

The most interesting articles

Cart

Your Cart is currently empty.
Cart Detail

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday35
mod_vvisit_counterYesterday91
mod_vvisit_counterThis week514
mod_vvisit_counterLast week670
mod_vvisit_counterThis month296
mod_vvisit_counterLast month3682
mod_vvisit_counterAll days132030

DIPLOMATIC ACADEMY OF VIETNAM

Address: 69 Chua Lang Street, Dong Da District, Hanoi
Phone: 0438344540, máy lẻ 117, 256
Email: tapchi_ncqt@mofa.gov.vn, Web: www.isr.vn
©Copyright 2011-2020 International Studies Review | Power by Joomla Open Source System